Privacyverklaring

Obelisk Boedel Beheer BV hecht eraan u duidelijkheid te geven over de wijze waarop wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring wordt u hierover geïnformeerd.

1. Contactgegevens
Obelisk Boedel Beheer BV is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Achterweg 25 (2223 BD) Katwijk ZH. Onze administratie is bereikbaar per email via info@obeliskboedelbeheer.nl

2. Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie Obelisk Boedel Beheer BV (hierna: Obelisk) persoonsgegevens verwerkt en is van toepassing op:
– Cliënten van Obelisk;
– Potentiële cliënten met wie Obelisk contact heeft gelegd of wil leggen;
– Bezoekers van de website van Obelisk;
– Alle andere personen die contact opnemen met Obelisk ofvan wie Obelisk persoonsgegevens verwerkt.
Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten geldt niet deze privacyverklaring.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt of die met uw toestemming aan ons zijn verstrekt en die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals (zakelijke) social media platforms.
Persoonsgegevens door u verstrekt:
– contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter uitvoering van uw opdracht. Afhankelijk van de opdracht kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens
– indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens
– contactgegevens en andere persoonsgegevens (inclusief reden waarom u contact met ons zoekt) ingevuld op
contactformulieren of andere webformulieren en/of per email of via de telefoon verstrekt
– contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc., zoals gegevens vermeld op visitekaartjes
Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:
– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn en facebook
– persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster
– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites
– persoonsgegevens verkregen uit onroerende zaken e.d. van derden waar de opdracht wordt uitgevoerd
Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Evenmin is Obelisk verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites.

4. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:
– Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het ontruimen van onroerend goed, het maken van inboedelbeschrijvingen en het inbrengen van inboedelstukken bij veilingen e.d.
Indien u een opdracht geeft worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering de opdracht, afhankelijk van de aard van de opdracht. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten.
Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van onze diensten, omdat we de diensten niet kunnen uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor uw dossier.
U hebt het recht om uw toestemming weer in te trekken. Dan mogen we geen gegevens meer van u verwerken. We kunnen dan geen diensten meer voor u verrichten en zullen uw dossier onmiddellijk moeten sluiten.
– Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
– Het onderhouden van contact met u.
Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van updates en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.
– Het verbeteren en beveiligen van onze website www.obeliskboedelbeheer.nl.
– Wij maken geen gebruikersstatistieken.

5. Rechtsgrond van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
– Toestemming
Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
– Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Indien u ons een opdracht verleent tot het ontruimen van onroerend goed, het maken van inboedelbeschrijvingen en het inbrengen van inboedelstukken bij veilingen e.d., verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
– Wettelijke verplichting
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te bewaren conform fiscale bewaartermijnen.
– In verband met een gerechtvaardigd belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.
Overige contactgegevens worden minimaal gedurende één jaar na het laatste contact bewaard, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

7. Met wie delen wij uw gegevens?
Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
daaraan stelt.
Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die hostingdiensten leveren. Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die wij versturen of ontvangen, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICTprovider. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het gevalnoodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.
In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:
Voor het retourneren van hulpmiddelen, afleveren goederen aan derden (bijvoorbeeld erfgenamen, begunstigde, etc.), verwerking van financiële opbrengsten bij verkoop van inboedelstukken en het opzeggen van lopende contracten.
Wij verstrekken uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming.

8. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier.
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven
aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.
Wij kunnen persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
opdracht.

9. Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm op te vragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op per email via info@obeliskboedelbeheer.nl

10. Klachten?
Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@obeliskboedelbeheer.nl. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Veranderingen
Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze privacyverklaring aanpassen. We nodigen u daarom uit de privacyverklaring regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.