Beschrijving

Al sinds de Romeinse tijd speelt boedelbeschrijving een belangrijke rol. In 531 werd door keizer Justinianus het voorrecht van inventaris (beneficium inventarii) vastgesteld. Erfgenamen hadden het recht om een inventaris van de nalatenschap op te maken voordat ze besloten deze te aanvaarden of te verwerpen. Met dit voorrecht kon en kan nog steeds, de erfgenaam zijn aansprakelijkheid voor de schulden van de erflater beperken.

Vandaag de dag worden om onder andere dezelfde redenen inventarissen in de vorm van boedelbeschrijvingen gemaakt. In principe kan iedere erfgenaam vorderen dat een verdeling begint met een boedelbeschrijving.
Een verplichting om bij elke verdeling een boedelbeschrijving op te stellen kent de wet niet. Daar waar een beschrijving verplicht of gewenst is geeft de wet wel aan hoe en in welke vorm. In de wettelijke vorm staat onder andere beschreven dat er een beschrijving dient te worden gemaakt “van alle tot de boedel behorende goederen en een schatting van de waarde van de roerende zaken”.

Dit deel van de boedelbeschrijving, alle tot de nalatenschap behorende goederen en een schatting van de waarde van de roerende zaken, ook wel inboedelbeschrijving is onze kracht. Obelisk Boedelbeheer is gespecialiseerd in dit deel van de boedelafwikkeling.