Boedelbeheer

Beschrijving

Onder het kopje ‘aanvaarding’ heeft u kunnen lezen van het voorrecht van boedelbeschrijving. Een onderdeel van de boedelbeschrijving is de inboedelbeschrijving. Obelisk Inboedelbeheer is een deskundige op dit gebied vanwege onze unieke werkwijze in verslaglegging.

Al sinds de Romeinse tijd speelt boedelbeschrijving een belangrijke rol. In 531 werd door keizer Justinianus het voorrecht van inventaris (beneficium inventarii) vastgesteld. Erfgenamen hadden het recht om een inventaris van de nalatenschap op te maken voordat ze besloten deze te aanvaarden of te verwerpen. Met dit voorrecht kon en kan nog steeds, de erfgenaam zijn aansprakelijkheid voor de schulden van de erflater beperken.

In de middeleeuwen beheerden voogden de nalatenschappen van de wezen. Om de wezen te beschermen werden de voogden verplicht om van die nalatenschap een inventaris op te maken.

Vandaag de dag worden om onder andere dezelfde redenen inventarissen in de vorm van boedelbeschrijvingen gemaakt. In principe kan iedere erfgenaam vorderen dat een verdeling begint met een boedelbeschrijving.
Een verplichting om bij elke verdeling een boedelbeschrijving op te stellen kent de wet niet. Daar waar een beschrijving verplicht of gewenst is geeft de wet wel aan hoe en in welke vorm. In de wettelijke vorm staat onder andere beschreven dat er een beschrijving dient te worden gemaakt “van alle tot de boedel behorende goederen en een schatting van de waarde van de roerende zaken”.

Dit deel van de boedelbeschrijving, alle tot de nalatenschap behorende goederende en een schatting van de waarde van de roerende zaken, ook wel  inboedelbeschrijving is onze kracht. Obelisk Inboedelbeheer is gespecialiseerd in dit deel van de boedelafwikkeling. Zowel op papier als digitaal, welke uw eigen digitale dossier bij het Nationaal Registratie Instituut (NRI) vormt, geven wij een helder overzicht van de in de boedel aanwezige goederen. Aan de hand van deze inboedelbeschrijving kunt u zelf, in uw eigen tijd bepalen wat er met de verschillende goederen gedaan dient te worden.

 

 

 

 

 

Aanvaarding

Op het moment dat u weet erfgenaam te zijn kunt u de erfenis verwerpen of aanvaarden. Deze aanvaarding kan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, ook wel beneficiaire aanvaarding genoemd.
Dat betekent dat u de nalatenschap alleen accepteert voor zover deze positief is. Door de aanvaarding blijft u wel erfgenaam maar kunt u voor de schulden van de nalatenschap niet verder worden aangesproken dan dat de baten in de nalatenschap zijn.

Voor beneficiaire aanvaarding dient u een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank in het arrondissementgebied waar overledene het laatst woonde. In de praktijk gebeurt dit meestal door hiervoor een volmacht te ondertekenen bij de notaris.

Beneficiaire aanvaarding brengt een (uitgebreide) boedelbeschrijving met zich. Er moet een betrouwbare weergave van de gehele erfenis gemaakt worden en een taxatie van de waarde van zowel roerende als onroerende zaken in de boedel. Obelisk Boedelbeheer is ervaringsdeskundige op het gebied van het gedetailleerd in kaart brengen van de inboedel en de woning. Ze zorgt in woord en beeld voor een gedegen beschrijving.

 

Afwikkeling

Bij de invoering van het nieuwe erfrecht in januari 2003 is er in de praktijk van de boedelafwikkeling veel veranderd. De notarissen en de executeurs-testamentair en u als erfgenaam hebben te maken met een andere wetgeving. Omtrent het nieuwe erfrecht zijn er betere procedurevoorschriften, andere termijnen en nieuwe normen welke gezamenlijk zorgen dat de boedels op een andere manier moeten worden afgewikkeld dan onder het erfrecht van voor 2003.

Onder het kopje aanvaarding heeft u kunnen lezen dat er verschillende manier zijn om als erfgenaam een nalatenschap te kunnen aanvaarden of verwerpen. Als het gaat om de afwikkeling van een boedel bij normale aanvaarding van erfgenamen dan ontbreekt een wettelijke regeling hoe gehandeld moet worden. Er is dan geen sprake van voorgeschreven afwikkeling.

Indien er sprake is van een beneficiaire aanvaarding bepaalt de wet (artikel 4:202 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek) dat er volgens de in diezelfde wet voorgeschreven voorschriften gehandeld moet worden, verffening van een nalatenschap.  Bij de vereffening wordt bepaald wat tot de nalatenschap behoort, wie de schuldeisers zijn en hoe het beheer van de nalatenschap verloopt. De omvang en de samenstelling van de nalatenschap bepalen mede de wijze van afwikkeling.

De notaris zal beginnen met het verzamelen van de benodigde informatie en administratie om u als erfgenaam zo goed mogelijk van dienst te zijn bij de afwikkeling van de nalatenschap. Er zal een verklaring van erfrecht moeten worden gemaakt, verzorging van de erfbelastingaangifte en hulp bij de verdeling.

Daarnaast zijn er ook heel veel praktische zaken die geregeld moeten worden zoals opzeggen van de huur of abonnementen maar ook het veiligstellen van belangrijke stukken als codicillen, geld, waardepapieren en waardevolle inboedelzaken.

Obelisk Inboedelbeheer is de expert daar waar het gaat om de voornoemde praktische zaken in de afwikkeling van een nalatenschap. Onze unieke en respectvolle werkwijze maakt ons de perfecte partner voor notarissen en executeurs-testamentair in de afwikkeling van de inboedel van de nalatenschap. Na een registratie van de inboedel stellen we de waardevolle en persoonlijke goederen veilig en sorteren de overige zaken naar wens van de erfgenaam.